[5] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [3]

4 › گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : گزارش یک شوری درباره لایحه اساسنامه کمیسیون دامپزشکی سازمان همکاری های اقتصادی (اکو)
تاریخ : 1391/09/12

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک شوری درباره لایحه اساسنامه کمیسیون دامپزشکی سازمان همکاری های اقتصادی (اکو)

چاپی : C1-172.pdf C1-172.pdf تاریخ سند : 1391/09/22 شماره چاپ : 357

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 287