[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1391/08/30

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس شورای اسلامی

چاپی : C1-125.pdf C1-125.pdf تاریخ سند : 1391/09/25 شماره چاپ : 348

پیوست ها

1392/04/31 پیوست 1 پیوست : C1-125P1.pdf C1-125P1.pdf
1392/03/28 پیوست پیوست : C1-125P.pdf C1-125P.pdf

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 337، 168