[7] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [5]

6 › گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : اعاده شده از شورای نگهبان درباره طرح اصلاح ماده (53) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
تاریخ : 1391/10/03

نسخه چاپی

عنوان : اعاده شده از شورای نگهبان درباره طرح اصلاح ماده (53) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

چاپی : E-192.pdf E-192.pdf تاریخ سند : 1391/10/05 شماره چاپ : 374

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 351، 352، 347، 373