[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح ماده (4) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و اصلاحات بعدی آن
تاریخ : 1391/10/03

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح ماده (4) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و اصلاحات بعدی آن

چاپی : I-199.pdf I-199.pdf تاریخ سند : 1391/10/09 شماره چاپ : 371