[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری و شمول این قانون بر شهرداری ها
تاریخ : 1391/10/03

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری و شمول این قانون بر شهرداری ها

چاپی : I-200.pdf I-200.pdf دست‌نویس : ID-200.pdf ID-200.pdf تاریخ سند : 1391/10/18 شماره چاپ : 372