[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح دائمی شدن قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری
تاریخ : 1391/10/19

نسخه چاپی

عنوان : طرح دائمی شدن قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

چاپی : I-204.pdf I-204.pdf دست‌نویس : ID-204.pdf ID-204.pdf تاریخ سند : 1391/11/15 شماره چاپ : 386