[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح استفساریه جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی
توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1391/10/20 به تصویب نرسید.
تاریخ : 1391/10/20

نسخه چاپی

عنوان : طرح استفساریه جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی

چاپی : I-209.pdf I-209.pdf دست‌نویس : ID-209.pdf ID-209.pdf تاریخ سند : 1391/10/30 شماره چاپ : 394

توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1391/10/20 به تصویب نرسید.