[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح تبصره ماده (32) و الحاق دو تبصره به مواد (44) و (45) قانون مدیریت خدمات کشوری
تاریخ : 1391/10/26

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح تبصره ماده (32) و الحاق دو تبصره به مواد (44) و (45) قانون مدیریت خدمات کشوری

چاپی : G-197-12757.pdf G-197-12757.pdf تاریخ سند : 1391/10/05 شماره چاپ : 366