[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح دائمی شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 طبق اصل 85 قانون اساسی
توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1391/10/20 به تصویب نرسید.
تاریخ : 1391/10/20

نسخه چاپی

عنوان : طرح دائمی شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 طبق اصل 85 قانون اساسی

چاپی : I-210.pdf I-210.pdf دست‌نویس : ID-210.pdf ID-210.pdf تاریخ سند : 1391/11/15 شماره چاپ : 395

توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1391/10/20 به تصویب نرسید.