[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح تبصره (1) ماده (89) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
تاریخ : 1391/10/30

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح تبصره (1) ماده (89) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

چاپی : G-174-12772.pdf G-174-12772.pdf تاریخ سند : 1391/10/03 شماره چاپ : 295