‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح ماده (4) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و اصلاحات بعدی آن
تاریخ : 1391/10/26

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح ماده (4) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و اصلاحات بعدی آن

چاپی : G-199-12762.pdf G-199-12762.pdf تاریخ سند : 1391/10/09 شماره چاپ : 371