‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش یک فوریتی (در کمیسیون رد شد) ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : گزارش یک فوریتی درباره طرح اصلاح تبصره ماده (32) و الحاق دو تبصره به مواد (44) و (45) قانون مدیریت خدمات کشوری
تاریخ : 1391/11/02

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک فوریتی درباره طرح اصلاح تبصره ماده (32) و الحاق دو تبصره به مواد (44) و (45) قانون مدیریت خدمات کشوری

چاپی : C1-197.pdf C1-197.pdf تاریخ سند : 1391/11/04 شماره چاپ : 425

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 366