[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح دائمی شدن قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری
تاریخ : 1391/11/24

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح دائمی شدن قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

چاپی : G-204-12808.pdf G-204-12808.pdf شماره چاپ : 386

پیوست ها

1392/02/14 مخصوص صحن علنی پیوست : G-204-12808-1.pdf G-204-12808-1.pdf