1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح الحاق یک تبصره به بند «ﮪ» ماده (26) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
توضیحات : دوفوریت این طرح در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1391/11/25 به تصویب نرسید.
تاریخ : 1391/11/25

نسخه چاپی

عنوان : طرح الحاق یک تبصره به بند «ﮪ» ماده (26) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

چاپی : I-239.pdf I-239.pdf دست‌نویس : ID-239.pdf ID-239.pdf تاریخ سند : 1391/12/02 شماره چاپ : 460

توضیحات : دوفوریت این طرح در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1391/11/25 به تصویب نرسید.