‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری و شمول این قانون بر شهرداری ها
تاریخ : 1391/11/30

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری و شمول این قانون بر شهرداری ها

چاپی : G-200-12829.pdf G-200-12829.pdf تاریخ سند : 1391/10/18 شماره چاپ : 372