1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح ساماندهی تعطیلات رسمی کشور
تاریخ : 1391/12/09

نسخه چاپی

عنوان : طرح ساماندهی تعطیلات رسمی کشور

چاپی : I-250.pdf I-250.pdf دست‌نویس : ID-250.pdf ID-250.pdf تاریخ سند : 1392/01/17 شماره چاپ : 482