[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح انتزاع خدمات بیمه درمانی مددجویان روستایی و عشایری و شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر از سازمان سلامت ایران و الحاق آن به کمیته امداد امام خمینی (ره)
تاریخ : 1391/12/06

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح انتزاع خدمات بیمه درمانی مددجویان روستایی و عشایری و شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر از سازمان سلامت ایران و الحاق آن به کمیته امداد امام خمینی (ره)

چاپی : G-237-12843.pdf G-237-12843.pdf شماره چاپ : 458

پیوست ها

1392/01/27 مخصوص صحن علنی پیوست : G-237-12843-1.pdf G-237-12843-1.pdf