[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح استفساریه جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی
تاریخ : 1391/12/05

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح استفساریه جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی

چاپی : G-209-12838.pdf G-209-12838.pdf تاریخ سند : 1391/10/30 شماره چاپ : 394

پیوست ها

1392/02/01 مخصوص صحن علنی پیوست : G-209-12838-1.pdf G-209-12838-1.pdf