[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح تعیین تکلیف دوره های آموزش تربیت بهورز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تاریخ : 1391/12/05

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح تعیین تکلیف دوره های آموزش تربیت بهورز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

چاپی : G-223-12837.pdf G-223-12837.pdf تاریخ سند : 1391/11/15 شماره چاپ : 429

پیوست ها

1393/02/16 مخصوص صحن علنی پیوست : G-223-12837-1.pdf G-223-12837-1.pdf