‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش یک شوری (در کمیسیون رد شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح اصلاح تبصره (1) ماده (89) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
تاریخ : 1391/12/07

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح اصلاح تبصره (1) ماده (89) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

چاپی : C1-174.pdf C1-174.pdf تاریخ سند : 1391/12/12 شماره چاپ : 483

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 295