[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح استفساریه ماده (133) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن
تاریخ : 1391/12/27

نسخه چاپی

عنوان : طرح استفساریه ماده (133) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن

چاپی : I-258.pdf I-258.pdf دست‌نویس : ID-258.pdf ID-258.pdf تاریخ سند : 1392/01/31 شماره چاپ : 508