[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح دائمی شدن قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری
تاریخ : 1391/12/21

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح دائمی شدن قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

چاپی : C1-204.pdf C1-204.pdf تاریخ سند : 1392/01/24 شماره چاپ : 514

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 386