[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح الزام دولت به حمایت از استان هایی که مورد هجوم پدیده ریزگردها قرار دارند
تاریخ : 1392/01/28

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح الزام دولت به حمایت از استان هایی که مورد هجوم پدیده ریزگردها قرار دارند

چاپی : G-245-12929.pdf G-245-12929.pdf تاریخ سند : 1391/12/13 شماره چاپ : 473