[8] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [6]

7 › گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : اعاده شده از شورای نگهبان درباره طرح ممنوعیت کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی از عضویت در هیات های مدیره و مدیریت عامل
تاریخ : 1392/02/04

نسخه چاپی

عنوان : اعاده شده از شورای نگهبان درباره طرح ممنوعیت کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی از عضویت در هیات های مدیره و مدیریت عامل

چاپی : E-106.pdf E-106.pdf تاریخ سند : 1392/02/11 شماره چاپ : 540

پیوست ها

1392/2/11 اصلاحیه پیوست : E-106-E.pdf E-106-E.pdf
1392/06/17 اصلاحیه 1 پیوست : E-106E1.pdf E-106E1.pdf

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 119، 288، 326