[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح ممنوعیت به کارگیری سلاح سرد و تشدید مبارزه با جرایم خشونت بار
تاریخ : 1392/02/16

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح ممنوعیت به کارگیری سلاح سرد و تشدید مبارزه با جرایم خشونت بار

چاپی : G-157-12963.pdf G-157-12963.pdf تاریخ سند : 1391/08/01 شماره چاپ : 249