[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح الحاق یک تبصره به ماده (123) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
تاریخ : 1392/02/28

نسخه چاپی

عنوان : طرح الحاق یک تبصره به ماده (123) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

چاپی : I-292.pdf I-292.pdf دست‌نویس : ID-292.pdf ID-292.pdf تاریخ سند : 1392/03/05 شماره چاپ : 570