[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح آیین نامه داخلی در خصوص نحوه اولویت بندی موافقان یا مخالفان جهت اظهارنظر در صحن علنی
تاریخ : 1392/03/01

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح آیین نامه داخلی در خصوص نحوه اولویت بندی موافقان یا مخالفان جهت اظهارنظر در صحن علنی

چاپی : I-306.pdf I-306.pdf دست‌نویس : ID-306.pdf ID-306.pdf تاریخ سند : 1392/03/12 شماره چاپ : 586