[8] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [6]

7 › گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اعاده شده از شورای نگهبان درباره طرح تسریع در روند بازسازی مناطق زلزله زده و مدیریت بحران فاجعه ملی زلزله مورخ 21/5/1391 در استان آذربایجان شرقی
تاریخ : 1392/02/31

نسخه چاپی

عنوان : اعاده شده از شورای نگهبان درباره طرح تسریع در روند بازسازی مناطق زلزله زده و مدیریت بحران فاجعه ملی زلزله مورخ 21/5/1391 در استان آذربایجان شرقی

چاپی : E-150.pdf E-150.pdf تاریخ سند : 1392/03/01 شماره چاپ : 575

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 304، 300، 222