‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح استفساریه ماده (133) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن
تاریخ : 1392/03/19

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح استفساریه ماده (133) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن

چاپی : G-258-13000.pdf G-258-13000.pdf شماره چاپ : 508