‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح قانون مقابله با گروه های انحرافی
تاریخ : 1392/03/19

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح قانون مقابله با گروه های انحرافی

چاپی : G-264-13001.pdf G-264-13001.pdf تاریخ سند : 1392/02/25 شماره چاپ : 521

پیوست ها

1392/03/19 پیوست : G-264-13001-1.pdf G-264-13001-1.pdf