[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح ماده (101) قانون شهرداری
تاریخ : 1392/03/19

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح ماده (101) قانون شهرداری

چاپی : G-259-13010.pdf G-259-13010.pdf تاریخ سند : 1392/02/17 شماره چاپ : 509