1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح الزام دولت به عمل متقابل در قبال کشورها و سازمان هایی که از فعالیت رسانه های ایرانی جلوگیری می نمایند
تاریخ : 1392/03/27

نسخه چاپی

عنوان : طرح الزام دولت به عمل متقابل در قبال کشورها و سازمان هایی که از فعالیت رسانه های ایرانی جلوگیری می نمایند

چاپی : I-322.pdf I-322.pdf دست‌نویس : ID-322.pdf ID-322.pdf تاریخ سند : 1392/04/05 شماره چاپ : 619