[5] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [3]

4 › گزارش یک فوریتی(با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد) ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : گزارش یک فوریتی درباره طرح اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 15/ 12/ 1389
تاریخ : 1392/03/07

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک فوریتی درباره طرح اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 15/ 12/ 1389

چاپی : C1-137-1.pdf C1-137-1.pdf تاریخ سند : 1392/03/28 شماره چاپ : 608

پیوست ها

1392/07/10 اصلاحیه پیوست : C1-137E.pdf C1-137E.pdf

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 512، 199