‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده (123) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
تاریخ : 1392/04/02

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده (123) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

چاپی : G-292-13037.pdf G-292-13037.pdf تاریخ سند : 1392/03/05 شماره چاپ : 570