[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح ماده (19) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران
تاریخ : 1392/03/20

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح ماده (19) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

چاپی : M-320-16910.pdf M-320-16910.pdf تاریخ سند : 1392/03/20

مصوبه(ها)

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1392/03/20 شماره نامه : 320/16910