[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › نظر شورای نگهبان (تایید) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان (تأیید) طرح اصلاح ماده (19) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران
تاریخ : 1392/03/20

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان (تأیید) طرح اصلاح ماده (19) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

چاپی : N-320-50960.pdf N-320-50960.pdf تاریخ سند : 1392/03/20