‹ وضعیت قبلی [5]

6 › ابلاغ به دولت ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : ابلاغیه دولت درباره طرح اصلاح ماده (19) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران
تاریخ : 1392/03/21

نسخه چاپی

عنوان : ابلاغیه دولت درباره طرح اصلاح ماده (19) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

چاپی : L-320-17237.pdf L-320-17237.pdf تاریخ سند : 1392/03/21