[5] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [3]

4 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح استفساریه جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی
تاریخ : 1392/02/04

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح استفساریه جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی

چاپی : M-209-5051.pdf M-209-5051.pdf تاریخ سند : 1392/02/04

مصوبه(ها)

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1392/02/04 شماره نامه : 209/5051