[6] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [4]

5 › نظر شورای نگهبان (تایید) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان (تأیید) طرح استفساریه جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی
تاریخ : 1392/02/11

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان (تأیید) طرح استفساریه جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی

چاپی : N-209-50132.pdf N-209-50132.pdf تاریخ سند : 1392/02/11