‹ وضعیت قبلی [5]

6 › ابلاغ به دولت ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : ابلاغیه دولت درباره طرح استفساریه جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی
تاریخ : 1392/02/17

نسخه چاپی

عنوان : ابلاغیه دولت درباره طرح استفساریه جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی

چاپی : L-209-8575.pdf L-209-8575.pdf تاریخ سند : 1392/02/17