[9] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [7]

8 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح ماده (53) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
تاریخ : 1391/10/09

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح ماده (53) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

چاپی : M-192-59754.pdf M-192-59754.pdf تاریخ سند : 1391/10/09

مصوبه(ها)

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1391/10/09 شماره نامه : 192/59754