[6] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [4]

5 › نظر شورای نگهبان (مغایرت) ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان (مغایرت) طرح اصلاح ماده (53) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
تاریخ : 1391/09/29

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان (مغایرت) طرح اصلاح ماده (53) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

چاپی : N-192-48935.pdf N-192-48935.pdf تاریخ سند : 1391/09/29