[10] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [8]

9 › نظر شورای نگهبان (تایید) ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان (تایید) طرح اصلاح ماده (53) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
تاریخ : 1391/10/12

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان (تایید) طرح اصلاح ماده (53) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

چاپی : N-192-49043.pdf N-192-49043.pdf تاریخ سند : 1391/10/12