‹ وضعیت قبلی [9]

10 › ابلاغ به دولت ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : ابلاغیه دولت درباره طرح اصلاح ماده (53) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
تاریخ : 1391/10/13

نسخه چاپی

عنوان : ابلاغیه دولت درباره طرح اصلاح ماده (53) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

چاپی : L-192-61199.pdf L-192-61199.pdf تاریخ سند : 1391/10/13