[6] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [4]

5 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
تاریخ : 1391/08/23

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

چاپی : M-173-48531.pdf M-173-48531.pdf تاریخ سند : 1391/08/23

مصوبه(ها)

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1391/08/23 شماره نامه : 173/48531