[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح جزء (1) بند (22) قانون بودجه سال 1391 کل کشور
تاریخ : 1391/07/25

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح جزء (1) بند (22) قانون بودجه سال 1391 کل کشور

چاپی : M-155-41931.pdf M-155-41931.pdf تاریخ سند : 1391/07/25

مصوبه(ها)

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1391/07/25 شماره نامه : 155/41931