[5] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [3]

4 › نظر شورای نگهبان (تایید) ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان (تأیید) طرح اصلاح جزء (1) بند (22) قانون بودجه سال 1391 کل کشور
تاریخ : 1391/07/26

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان (تأیید) طرح اصلاح جزء (1) بند (22) قانون بودجه سال 1391 کل کشور

چاپی : N-155-48368.pdf N-155-48368.pdf تاریخ سند : 1391/07/26