‹ وضعیت قبلی [4]

5 › ابلاغ به دولت ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : ابلاغیه دولت درباره طرح اصلاح جزء (1) بند (22) قانون بودجه سال 1391 کل کشور
تاریخ : 1391/08/01

نسخه چاپی

عنوان : ابلاغیه دولت درباره طرح اصلاح جزء (1) بند (22) قانون بودجه سال 1391 کل کشور

چاپی : L-155-43374.pdf L-155-43374.pdf تاریخ سند : 1391/08/01