[6] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [4]

5 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح حمایت از سرمایه گذاری های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال 1391 کل کشور
تاریخ : 1391/08/01

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح حمایت از سرمایه گذاری های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال 1391 کل کشور

چاپی : M-153-43591.pdf M-153-43591.pdf تاریخ سند : 1391/08/01

مصوبه(ها)

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1391/08/01 شماره نامه : 153/43591