[7] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [5]

6 › نظر شورای نگهبان (تایید) ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان (تأیید) طرح حمایت از سرمایه گذاری های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال 1391 کل کشور
تاریخ : 1391/08/07

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان (تأیید) طرح حمایت از سرمایه گذاری های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال 1391 کل کشور

چاپی : N-153-48464.pdf N-153-48464.pdf تاریخ سند : 1391/08/07